سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به تعبیر شهید بهشتی هر کسی خط دارد دشمن دارد وانقلاب اسلامی که خط وفکر ومکتب جدیدی در دنیا ارائه کرد ه است که منافع خیلی از قدرت ها را به خطر افکنده دارای دشمنان زیادی است واز لوازم هوشیاری انقلابی توجه به دشمن وترفندها وتوطئه های اوست اما گاه این توجه دچار آفاتی می شود که به برخی اشاره می کنیم

1-اولین آفت توجه افراطی وغیر معقول به دشمن آن است که دشمن موفق شود شما را در منطق خود با خود شریک سازد یعنی همین که برای مقابله با دشمن به روشی که او عمل می کند رو بیاوریم واین مهم ترین خواست دشمن است از شیطان دشمن اصیل وقدیمی انسان گرفته تا دشمنان های بزرگ وکوچک دیگر فرضا روش دشمن در برخورد باشما تکیه بر دروغ وفریب است

 همان که شیطان در دشمنی با حضرت آدم به کار برد وگفت اگر از درخت ممنوعه بخوری یا فرشته یا جاودان خواهی شد حال اگر کسی یا جمعی برای مقابله با دشمن متوسل به دروغ شود در روش پیروی از دشمن کرد ه است وپیروی از روش کم کم به پیروی از هدف نیز خواهد کشید

امروز رسانه های استکباری که دشمن انقلاب ومردم هستند محور تبلیغات خود را دروغ وجعل واقعیت قرار داد ه اند اما آیا مانیز در مقابله باید روی به دروغ آوریم ؟دروغ درباره واقعیات جامعه خود ودشمن ؟دروغ به مخاطبی که به ما اعتماد کرده وسخن مارا حقیقت می پندارد؟ آمار دروغ؟ ودروغ درباره برخی مسلمات وواقعیات غیر قابل انکار ؟این روش به هر توجیه که صورت بگیرد پیروی ناخواسته از دشمن وبه نفع اوست

2-دومین آفت غفلت از خویش وجامعه خود ودر گیر شدن با ضعف های جامعه رقیب ووضعیت دشمن است که این هم در نهایت به نفع دشمن تمام می شود چرا که فرد یا جامعه یا رهبران فکری فرهنگی وقتی از خود ودرون غافل شدند ضعف ها ونقص های خود را نخواهند دید وراههایی که به تضعیف خود منجر می شود را همچنان ادامه خواهند داد ودر نهایت جامعه را به سقوط خواهند کشاند

 همان که خواسته دشمن است تبلیغات وتکیه افراطی چند ماهه اخیر سیما بر ضعف ومشکلات جوامع اروپایی وغفلت از انبوه مشکلات داخلی نمونه بارز این آفت است مدیرانی که آسوده از نقد ونظر امثال سیما که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارند همچنان بر رویه های غلط پا می فشارند و متاثر از روش دوستان نادان بیشتر در دامن توهمات ناشی از ضعف وعیب جوامع رقیب  وبی عیب ونقص بودن جامعه خود غرق می شوند ،حضرت امیر در بیان بلندی فرمود بهترین دوست کسی است که عیوب آدمی را به او متذکر شود،ونتیجه این بیان حکیمانه آن است که پوشاندن  ومتذکر نشدن نسبت به عیوب ونواقص خواسته دشمن است

3-سومین آفت دشمن محوری وتوجه افراطی به دشمن سکوت برخی بزرگان در قبال نارسایی ها واشتباهات مسئولان است سکوت کسانی که جامعه چشم وگوش به زبان وعمل آنها دوخته است به بهانه عدم سو استفاد ه دشمن بر بسیاری از ندانم کاریها واشتباهات وبی عرضگیهای مدیریتی در کشور با دیده اغماض نگاه می شود 

ود راین بخش بزرگان حوز ه دانشگاه وسایر معتمدان مردم مسئولیت بزرگ وحساسی دارند وسکوت ومماشات بی اندازه  هم باعث جری تر شدن عاملان ومدیران خطاکار خواهد شد وهم باعث سلب اعتماد مردم از بزرگانی که از آنها انتظار نقد واصلاح وافشاگری دارند که باز درنهایت به نفع دشمن اصلی تمام خواهد شد وپشتوانه های مردمی نظام سست خواهد گردید  گلایه ای که در ایام تبلیغ به عینه  بارها از زبان مردم شنیدم که نسبت به سکوت وبی تفاوتی برخی بزرگان نسبت به وضعیت جامعه ومشکلات اقتصادی وغیره معترض ونگران بودند


تاریخ : سه شنبه 91/5/31 | 9:47 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.