سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درایام میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)  هستیم کسی  که زندگی وحیاتش آن قدر عظیم وپر تاثیر وبی بدیل بود که بعداز گذشت قرنها هنوز عقلها وجانها در حیرت آن وجود مقدس ومتعالی  هستند وبه تعبیر زیبای حافظ 

           کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود      که عقل بی خبر افتاد و علم بی حس شد

والبته بزرگترین میراث برجای مانده از آن عزیز قرآن عظیم است که سخن خداوند متعال است که با واسطه او به دست مارسیده است واین کتاب اعجاز آمیز آن قدر ذوابعاد وسترگ است که قرنهاست چشم ودل وعقل فرهیختگان را خیره خود کرده است

واین کلام آن قدر شکوهین است که کافران سحرش می خواندند ومومنان وعالمان معجزه متعالی می‌دانندش وقرنهاست که درباره آیه آیه آن سخن وتفسیر وتاویل می رود وهمچنان رازهای بسیاری از آن ناگفته مانده است

 واز آنجا که خود قرآن مومنان را به تدبر دراین متن متین ومتعالی می خواند تفکر درباره قرآن نه تنها ممنوع نیست بلکه از بزرگترین عبادات است واهل بیت پیامبر به عنوان شارحان وحافظان اولی واصیل قرآن خود راهها ی این تاملات را برروی مشتاقان گشوده اند

و این که پیامبر اکرم (ص) قرآن واهل بیت را دو یادگار گرانبهای خود خواند از همین روی بود که فهم این کتاب ناب بدون یاری گرفتن از مخازن علم الهی یعنی اهل بیت میسور نیست

 و نکته کلیدی همین  است که هر کس بخواهد خارج از هدایت اهل بیت در وادی فهم ودرک قرآن پای نهد گرفتار راهزنان خواهد شد وبه جای راه یافتن در ساحت قرآن در وادی توهمات خود ساخته خواهد افتاد ومعنای دقیق تفسیر به رأی تحمیل توهمات ونظرات خود بافته وخارج از هدایت اهل بیت بر قرآن است

واین مساله همواره درتاریخ علوم اسلامی کم وبیش بوده وچه بسا برخی به ظاهر عالمان وعارفان ومفسران دراین دامها افتاده اند و امروز هم برخی از موضع روشنفکر دینی وتحلیل زبان قرآن طراح نظراتی شده اند که به روشنی پیداست نسبتی با حقیقت قرآن وپیامیر اکرم (ص) ندارد

 وآخرین آن ادعای رویا بودن قرآن و وحی پیامبر اکرم (ص) است مدعی این ادعا که ابتدا قرآن را بشری و برخوردار از ضعف ونقص های زبان بشری دانست حال ادعای دیگری مطرح کرده که قرآن نه زبان بیداری بلکه زبان خواب است

وآیات الهی خوابهای پیامبر هستند که به جای تفسیر احتیاج به تعبیر دارند درباره اصل این ادعا چند نکته قابل توجه است که به برخی دراین نوشته اشاره می کنیم .

 اول این که متاسفانه طراح این ادعا همچنان گرفتار قیاس باطل است  و اگر قبلا قرآن را با شعر وامثال آن مقایسه می‌کرد حال آن را با خواب های انسانی قیاس می کند و نمی خواهد از این پندار خارج شود که ساحت وحی ومقام عصمت وزبان قرآن ساحتی ویژه وغیر قابل مقایسه با فضاهای معمول بشری است

 که اگر چنین نبود دیگر عظمت وقداست وجاودانگی  برای پیامبران وخصوصا پیامبر خاتم وقرآن این معجزه الهی  نبود دراین جا سخن حکیمانه مولوی که محبوب این روشنفکر هم هست را به ایشان یادآوری می‌کنیم

                            کارپاکان را قیاس از خود مگیر         گرچه باشد درنوشتن شیر وشیر

نکته دوم خبط وخطایی است که در نظرات قبلی ایشان نیز مشهود بود که به جای آن که خود و دیگران را ترغیب به ارتقای شخصیت وجودی خویش  کرده و بر تلاش برای کنار زدن حجابهای بشری درفهم قرآن تکیه کند که به تصریح قرآن راه آن تزکیه وطهارت است که فرمود (لایمسه الا المطهرون )

و به جای توجه به این نکته که ما باید خود را و فهم وعقل و قلب خود را بالا تر بریم تا به ساحت قرآن نزدیک شویم  دوباره رو به تنزل مقام قرآن و پیامبر اکرم (ص) آورده است و به خیال قابل فهم تر کردن قرآن ادعای به شدت علیل  رویا بودن قرآن را مطرح کرده و قرآن را خواب پیامیر دانسته است

 و ازاین نکته ساده غفلت ورزیده که قرآن عزیز تنها یک کتاب نیست بلکه اعجاز الهی است و راه یافتن به باطن آن علاوه بر اندیشه وعقل به ایمان وقلب سلیم وعمل صالح واز همه مهم تر پیوند با استوانه های ایمان و کسانی که دارای علم قرآنی ولدنی هستند یعنی اهل بیت علیهم السلام دارد

و سنجیدن قرآن این کوه باعظمت وپراز معادن مختلف معنا وعلم با ترازوی خرد خرد شخصی یک خامی  وخوش خیالی بیش نیست و به تعبیر مولوی

                                چون نگنجد او به میزان خرد            ترازوی خرد را بردرد

سوم اگر همه قرآن رویاهای پیامبر است همان طور که ایشان مدعی است پس آنچه که درقرآن درباره زمان پیامبر آمده  مثل محاجه با مشرکان و جهاد با کافران و عتاب و خطاب با منافقان ودهها اتفاق و رخدادی که قرآن از آن سخن می گوید که مربوط به زمان پیامبر اکرم (ص) است نیز همه خواب و رویاست

و پیامبر در رویا جهاد و انذار و  انفاق و حج و... کرده ! و خوابی است که خیل عظیمی از مردم عصر ایشان در این خواب هستند ! و دراین خواب زندگی می کنند!  براستی از این ادعا سخیف تر می‌توان یافت .

این نکات درباره اصل ادعا بود و انشاالله درنوشته دیگر به نقد ادله ایشان خواهیم پرداخت

Analogy cancel

 Drayam Khtmi Mrtpt attended the birth of Mohammed Mustafa (r) Hustam Xie Ke Zndگa and Ann Haach great deal Oپr impact of alternative lobby iPod Ke Baadaz گzst Hnoz her mind and her century commissions der baffled that the presence of a holy and bumptious Hustnd expression and has maintained Zibaa

           
Krschmh to Sharabi by lovers پamoud Ke news Avtad my mind and my knowledge of tightness

And so fucking Bozorگtren legacy Bergaa Mande BL Anne Aziz Quran great AST Ke Preheat Khaddaond transcendent AST Ke Ba mode or by dest Marsidh AST Wayne Book Ijaz Ames Anne amount Zuavad and Strگ AST Ke Qrnhast چhm Waddell and mind Verhechtگan Ra finest Khod Cardh AST

Wayne "s words as much as Ann Hkohen AST Ke Mai Ccaffran Sharc Juandnd and Momenan and scientists miracle bumptious Medanandash and Qrnhast Ke Derbarh AA Ann Preheat the interpretation and the interpretation of Mae Rudd and Hmچnan Razhaa Bseara BL Ann Naگvth Mande AST

 
Parallel Anja Ke Khod Quran Momenan area by managing Drain board solid and bumptious Mi Juand thinking Derbarh Quran NH Tnea forbidden NIST Blleke BL Bozorگtren worship AST and of the household پaambr title tags Harhan and Hafezan first and original Quran Khod Rahaa in Wayne Reflections ra Brroa Mstacan گhodh Land

Wayne and Ke پaambr Akram (r) the Koran and of the household ra de Aadگar گranphai Khod Juand BL Hemin Roy iPod Ke understand where Knapp book without Jari گrvatn BL stores prescience mean the household of Mysore NIST

 
And joke Clyde Hemin AST Ke tomcat pussy Bjuahd outside BL Hidayat folks house der Valley understand and Derek Quran Pi bosom گrvatar Rahznan Juahd strain and has Jay Rah Aavcn der Saan Koran der Valley suspicions Khod Sachth Juahd Avtad and Menay accurate interpretation of its opinion download suspicions and looks Khod Pavth and outside BL Hidayat household of righteousness Quran AST

Wayne issue Hmuarh Drtarich Science Islamist km and Bish Bode Oچh confusion Brge by Zahir scientists and Arefan and Mvsran Darren Damha Avtadh Land and Emrouz are Brge BL placement Rochnevkr religious and analysis Zaban Quran Tarah my looks stretched Land Ke by Roshni پadast ratios Ba Haqiqat Quran and پyamir Akram (r) Ndard

 
And the other Ann Adai Roya Boden Koran and inspired پaambr Akram (R) AST Prosecutor Wayne Adea Ke staring Quran ra human and Brkhurdar BL weakness and lack of human Hai Zaban Dunst if Adai Daگra excretory Cardh Ke Quran NH Zaban Zaban Bydari Blleke Juab AST

The verses of God Juaphai پaambr Hustnd Ke Jay interpretation of the term by the need Darend Derbarh out where Adea چnd joke went AST met by Ke Brge Darren Nosth signal Mai Kanem .

 
First Wayne Ke Mtasfanah Tarah Wayne Adea Hmچnan گrvatar measure void AST and Aگr previously Quran Ra Ba hair and the likes of Anne Comparison Maikard event that Ra Ba Juab High humanitarian measure MI Canada and Enrich Juahd BL Wayne پndar outside CHAUDES Ke Saan inspired and serves as Ismat and Zaban Koran my name and Aژh and non Comparison Ba Vdahay applicable human AST

 
Ke Aگr چnin Npod Enterprise other and how great Kdast and Jaodanگa Bray پaambran especially پaambr ring and the miracle of the Qur"an where God Npod Darren Ja Preheat Gamana Molloy Ke lovable Rochnevkr Where are the HST area by Ishan Aadaora Miknim

                            
Carپakan area measure Az Khod Mگar گrچh strongest Drnostn ??Cher and Cher

JOKE Dom mess and Khtaaa AST Ke der glances tribal Ishan Nez proven iPod Ke Jay Ann Ke Khod and Daگran Ra cajole him Artqaa characte and Judy Khuyh Cardh and Barr evanescence Bray Canar Zdn Hjaphai human Derfhm Quran hospice Canada Ke him permission Quran Rah Anne praise and Thart AST Ke Vermod ( touch only the purified )

And Jay directed by Wayne joke Ke what Bade Khod Ra and understanding of the mind and heart of Khod Ra Bala seen Prem Ta by Saan Quran Nzdek Chwimm Twine Roe him down shrine Quran and پaambr Akram (r) veins AST and its imagination met understand seen Cardn Quran Adai attracted by the queer Roya Boden Quran excretory Cardh Ra and Ra Quran Juab پyamir Dansth AST

 
And Azaan joke Plain overlooked and Rzadh Ke Quran Aziz Tnea Iike book NIST Blleke Ejaz Elahi AST and Rah Aavcn by the soles of a bonus Barr Andishe and mind by faith and a healthy heart and good work parallel main concern is important seen پiond Ba Astoana Hai Iman and clothed me with Ke Darai aware of Quranic Denny Hustnd means the household peace be upon them Dard

Sngidn Quran and Wayne Koh Baazmt پraz and various metals with us and taught Ba Trazhoy Khrd Khrd personal Iike crude and fanciful Khosh Bish NIST and its expression Molloy

                                
چon Nگnagd or its balance Khrd Trazhoy Khrd Ra Prederd

Som Aگr main concern Quran Ruyahaa پaambr AST Hamman developed Ke Ishan prosecutor AST پs Anچh Ke Driqran Derbarh time پaambr standing like argument Ba Musharkan and Jihad Ba Ccaffran and reproach and speech Ba Manafaqan and Dhaa agreement and Rhaddada Ke Quran BL Ann Preheat Mi گoad Ke pegged him anytime پaambr Akram (R) AST -Nez and his main concern Juab Ruyast

Dr. Roya and پaambr Jihad and warning and spending and Ag and ... Cardh ! AST and vats Ke Khel Azimi BL Mardam era where Ishan der Juab Hustnd ! Drain and Juab Zndگa Mi canand ! Prasta BL Wayne Adea ridiculous seen Matawan Yafit .

Where jokes Derbarh continued Adea iPod and Anchaallah Drnosth Enterprise other guides criticism by Ishan Juahim پrdacht

 

 


تاریخ : جمعه 92/10/27 | 11:18 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

چند روز پیش در خبرها آمده بود که قلب کامل مصنوعی که می تواند همچون قلب انسان عمل کند ساخته وبه بازار عرضه شده است واین گرچه ازجهتی وبه ظاهر خوشحال کننده است که رشد صنعتی بشر را می رساند اماآهنی وفلزی شدن قلب جسم انسان علامت ونشانه خوبی نیست

 ومی تواند نمادی از واقعیتی تلخ باشد که همان طور که ظاهر تکنولوژی دارد جای قلب جسمی مارا می گیرد باطن آن نیز قلب روح وجان مارا درتسخیر خود گرفته است  وما رابه  تامل بیشتر دراین سئوال مهم  وامی دارد که تکنولوژی بازندگی ما چه  می کند ؟

و هرچه پیش ترمی رویم این سئوال جدی تر ونگران کننده تر  می شود،  امروز تکنولوژی نه تنها جزیی از زندگی مابلکه برای بسیاری حاکم برزندگی گشته است  مابا تکنولوژی بیدار می شویم با تکنولوژی روز را به شب می رسانیم وحتی با تکنولوژی می خوابیم

و تکنولوژی به زبان ساده یعنی تکثیر و توسعه سرسام آور اسباب ووسایل وابزار وامروز این ابزار فقط درحد ابزار نیستند بلکه فرمانروای ذهن ودل بسیاری از انسان ها هستند و نگرانی وقتی عمیق تر می شود که به واقع دریابیم این ها نه ابزار بلکه بت های مقدس زندگی ماشده اند مگر چه چیز بت را بت می کند غیر از توجه واقبال زیاد  

ومگر امروز تکنولوژی برای بسیاری چنین مقامی را پیدانکرده است کافی است یک روز ازخانه که بیرون می رویم موبایلمان جامانده باشد چقدر مضطرب می شویم ؟کافی است چند ساعت برق خانه مان قطع شود چه حالی پیدا می کنیم ؟

وکافی است سرعت انیترنت پایین بیاید چقدر عصبی می شویم ؟تکنولوژی روح توکل ، خلوت،خلاقیت ، توجه به خود وخدا را ازما گرفته است  تکنولوژی مثل ماده مخدری برای روح وجان ماشده که تحمل اندک دوری وفاصله ازآن را نداریم ومابه این اسباب نه عادت که اعتیاد پیداکرده ایم

واین البته تمام ماجرانیست تکنولوژی چیزهای ذی قیمت بسیاری را ازما گرفته است از دورشدن ازطبیعت تا دورشدن ازهم تادورشدن از خود ومسئولیت ها ودرد های حتی شخصیمان تکنولوژی جای حضور جای حقیقت جای خلوت وحتی جای عقل واندیشه ورزی وعشق  مارا گرفته است

اگر فردی که به مدد تکنولوژی به شهرت کاذب رسیده اگردرآن سوی دنیاهم باشد ناراحتی وناملایمتی او برایمان مهم واحساس برانگیز است وتفاوت نمی کند ورزشکار یا هنرمند یا سیاست مدارباشد وچه بسا برایش اشک بریزیم اما ازدرد ورنج همسایه وفامیل خود بیخبریم وغافل

واگر یک دهم از درد ورنجی که از دوری از تکنولوژی می بریم از دوری از حقایق ومعارف ومسئولیت های انسانی می بردیم وضعیت ماامروز  کاملا متفاوت بود  تکنولوژی یک واسطه همیشگی نیز برای ماشده است درزندگی هر کاری که بخواهیم انجام دهیم باید باواسطه او باشد ولذاست که چت وپیامک وایمیل وامثال آن جای دیدار وحضور را گرفته است

و این تکنولوژی است که برای ماتعیین تکلیف می کند چگونه وبرای چه کسی احساس بوزیم به چه علاقمند وازچه متنفر باشیم ومی شود گفت که دیگر این انسان نیست که تکنولوژی را میسازد وبه خدمت می گیرد بلکه این تکنولوژی است که انسانهارا می سازد ودرخدمت خود می گیرد

 واقعیت  این است که ابرقدرت جهان امروز دیگر فلان شخص وبهمان کشور نیست بلکه تکنولوژی ابرقدرت واقعی است واگر در گذشته انسان مومن درجهاد با نفس ودنیا وشیطان باید می کوشید

امروز یک وزنه مهم دیگر به این مجموعه اضافه شده به نام تکنولوژی وحجاب های سه گانه قبلی به چهار حجاب افزایش یافته واین آخری ایمان وانسان سوز تر از قبلیهاست چراکه فربینده تر وسحرآمیزتر وجذابتر از آنهاعمل می کند

وسخن آخراین که اگر تکنولوژی را نتیجه عمل انسان جدید بدانیم باید بگوییم که همین انسان بدجوری گرفتار عمل خود گشته است ورهایی وبیرون آمدن از این اسارت قدرت واعجازی فوق بشری را می طلبد .  


تاریخ : سه شنبه 92/10/3 | 6:54 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

امشب خبر  20 و30 ،درباره ماهوارهای فارسی زبان گزارش می داد واز تاثیرات مخرب آن برزندگی خانوادگی واخلاق جامعه می گفت اما به این موضوع مهم اشاره نکرد که چرا مردم به ماهواره اقبال نشان می دهند ؟

وغیراز عوامل بیرونی چه علل وعواملی درداخل زمینه رابرای نفوذ هرچه بیشتر ماهواره هادر درون خانه ها فراهم می کنند ؟واز همه مهم تر خود صدواسیما چه کاری درقبال این هجوم ونفوذ انجام داده است؟

و رسانه ای که با بیش از بیست کانال فعال است به عنوان مهم ترین ابزار ارتباط جمعی چه نقشی دراین باره ایفا کرده است ؟در نگاهی اجمالی به وضعیت برنامه سازی این همه شبکه سیما  آنچه به عیان پیداست این که تنها افزایش کمی وتعدد ظاهری ملاک عمل بوده و نوآوری وتحول جدی برای فعال ساختن استعداهای عظیم این سازمان رخ نداده است

 واگر بگوییم دوشبکه زمان جنگ با ساعات محدود پخش بهتر وجذاب تر وپرمخاطب تر از بیست کانال موجود عمل می کرد به گزافه سخن نگفته ایم اما درباره این که چرا سازمان عریض وطویل صداوسیما درمقابله با هجمه ماهواره ها منفعل و واگذار کننده میدان به رقیب است به دلائل مختلف می توان اشاره کرد

 که مهم ترین آن بازگشت به مدیریت انحصاری این سازمان دارد به گونه ای که بر همه بیست شبکه یک سلیقه ومدیریت خاص حاکم است واین باعث یک نواختی وتک صدایی وتکرار وملالت آوری برنامه  ها گشته است

واین موضوع به آن می ماند که  دائم در مجلسی  فقط یک نفر حرف بزند وباعث خستگی وکلافگی مخاطبان شود وبه جای تنوع بخشی به افراد صحبت کننده برتعداد میکرفونها وبلندگوها افزوده شود که این به جای حل مساله آن را بغرنجتر کرده ودل زدگی  را بیشتری می کند

امروز جناب ضرغامی خواستار افزایش اعتبارات بود یعنی همان نگاه کمی وبه این  سئوال پاسخ نداد که با بودجه فعلی چه کرده است  که بیشتر می خواهد؟واز این مساله ساده غفلت کرده که آیا تولید فکر وبرنامه وایده پردازی از بودجه برمی آید یا محتاج انسان های متفکر وسلایق مختلف وبه کارگیری استعدادهای متنوع است ؟

بر جناب ضرغامی ودیگر متصدیان باید گفت که مشکل دراعتبارات نیست مشکل درانحصار وتنگ نظری وراندن افراد متفکر وکاربلد از عرصه کار فرهنگی است به همین سخنرانی ها یی که از سیما پخش می شود وافرادی که سخنانشان از سیما پخش می شود نگاه کنید

غالبادر یک شکل ودریک سطح وبا یک تفکر وسلیقه خاص  است که مطلوب صداوسیما است ،این همه متفکر ودانشمند درکشور وجوددارد وتلویزیون فقط تریبون عده ای معدود وبا حرفهایی تکراری است

مقایسه کنید وضعیت سخنرانان وفیلم سازان امروز سیمارا با سخنرانان وفیلمسازان دهه شصت ، در دهه شصت  صدا ویا تصویر متفکران بزرگ ودارای سلایق مختلف در صداوسیما حضورداشتند از صدای شهید مطهری تا دکتر شریعتی تا فخرالدین حجازی تا علامه جعفری تا استاد جوادی آملی وتا مرحوم فلسفی ودیگران

 آیا از چنین تنوع وسطح بالای علمی وفکری امروز هم درصداوسیما خبری هست ؟درزمینه فیلمسازی نیز بزرگان هنری  چون علی حاتمی ،ناصر تقوایی،بهروز افخمی ، ...حضورداشتند درعرصه های دیگر هنر مثل موسیقی اساتیدی چون شجریان وشهرام ناظری هنر آفرینی می کردند

 ومتاسفانه امروز صداوسیما نه تنها بزرگان فرهنگ و هنر را منزوی کرده بلکه سطح هنر را به شدت تنزل داده نسل امروز شعر واهنگ وموسیقی که می شنوند یا تبلیغات با صوت وآهنگ چیپس وپفک است یا ادا واطوارهای عموپورنگ وامثال آن

 در محتوای فیلمها هم آنچه کمیاب ونایاب است هنر وفرهنگ است نه از ادبیات غنی ما ونه از متون معتبر روایی ماخبری هست نه از ادب ورسم ورسوم ایرانی ونه ازدردهای اجتماعی آنچه چشمها می بینند وبه دنبالش قلبها حسرتش را می خورند خانه های لوکس وماشین های مدل بالا وآدم هایی هستند که هیچ شباهتی به انسان های متوسط ومعمول جامعه ندارند

 ودردها ورنج هایشان نسبتی با زندگی واقعی مردم ندارد درزمینه اخبار وسیاست هم صداوسیمابیشتر شبیه ارگان یک جناح است تا رسانه ملی وزبان مردم  با این احوال نباید انتظار داشت مردم همچنان به صداوسیما اعتماد ورغبت کنند وسراغ رسانه های دیگر نروند

 .وقطعا هم نمی توان گفت همه به خاطر دیدن فیلمهای آن چنانی سراغ ماهواره می روند بلکه بسیاری برای گرفتن اخبار واطلاعات وتحلیل ها وبرنامه های فکری وفرهنگی که جایشان درصداوسیما خالی است  طالب ماهواره هستند

وخلاصه آن که اگربازار  ماهوارها رونقی گرفته به خاطر بی هنری وبی تدبیری خود  ماست


تاریخ : یکشنبه 92/10/1 | 12:40 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.