سفارش تبلیغ
صبا ویژن

  

 اشعار مولوی در وصف امام علی (ع)خصوصا درباره علت دست کشیدن امام درنبرد احزاب از کشتن فوری پهلوان عرب

          در شجاعت شیر ربانى ستى                در مروت خود که داند کیستى‏
         در مروت ابر موسایى به تیه                  کآمد از وى خوان و نان بى‏شبیه‏
         اى على که جمله عقل و دیده‏اى            شمه اى واگو از آن چه دیده‏اى‏
         تیغ حلمت جان ما را چاک کرد                   آب علمت خاک ما را پاک کرد
         باز گو دانم که این اسرار هوست            ز آن که بى‏شمشیر کشتن کار اوست‏
         باز گو اى باز عرش خوش شکار              تا چه دیدى این زمان از کردگار
         چشم تو ادراک غیب آموخته                  چشمهاى حاضران بر دوخته‏
         راز بگشا اى على مرتضى                     اى پس سوء القضاء حسن القضاء
         یا تو واگو آن چه عقلت یافته ست            یا بگویم آن چه بر من تافته ست‏
         از تو بر من تافت چون دارى نهان               مى‏فشانى نور چون مه بى‏زبان‏

           ماه بى‏گفتن چو باشد رهنما             چون بگوید شد ضیا اندر ضیا
         چون تو بابى آن مدینه‏ى علم را            چون شعاعى آفتاب حلم را
         باز باش اى باب بر جویاى باب              تا رسد از تو قشور اندر لباب‏
         باز باش اى باب رحمت تا ابد                بارگاه ما لَهُ کُفُواً أحد
           باز گو اى باز عنقا گیر شاه            اى سپاه اشکن به خود نى با سپاه‏
         امت وحدى یکى و صد هزار            باز گو اى بنده بازت را شکار
         در محل قهر این رحمت ز چیست            اژدها را دست‏دادن راه کیست‏
        گفت من تیغ از پى حق مى‏زنم            بنده‏ى حقم نه مأمور تنم‏
         شیر حقم نیستم شیر هوا            فعل من بر دین من باشد گوا
         ما رمیت إذ رمیتم در حراب            من چو تیغم و آن زننده آفتاب‏
         رخت خود را من ز ره برداشتم            غیر حق را من عدم انگاشتم‏
         سایه‏ام من کدخدایم آفتاب            حاجبم من نیستم او را حجاب‏
         من چو تیغم پر گهرهاى وصال            زنده گردانم نه کشته در قتال‏
         خون نپوشد گوهر تیغ مرا                  باد از جا کى برد میغ مرا
         که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد            کوه را کى در رباید تند باد
         آن که از بادى رود از جا خسى است            ز آن که باد ناموافق خود بسى است‏
         باد خشم و باد شهوت باد آز                 برد او را که نبود اهل نماز
         کوهم و هستى من بنیاد اوست            ور شوم چون کاه با دم یاد اوست‏
         جز به باد او نجنبد میل من                  نیست جز عشق احد سر خیل من‏
         خشم بر شاهان شه و ما را غلام            خشم را هم بسته‏ام زیر لگام‏
         تیغ حلمم گردن خشمم زده ست            خشم حق بر من چو رحمت آمده ست‏
         غرق نورم گر چه سقفم شد خراب            روضه گشتم گر چه هستم بو تراب‏
         چون در آمد علتى اندر غزا                      تیغ را دیدم نهان کردن سزا
         تا احب لله آید نام من                           تا که ابغض لله آید کام من‏
         تا که اعطا لله آید جود من                     تا که امسک لله آید بود من‏

                       مثنوی دفتراول


تاریخ : پنج شنبه 90/3/26 | 1:55 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.