سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درادامه بحث امربه معروف ونهی از منکر به یکی دیگر ازمبانی امربه معروف ونهی از منکر می پردازیم وآن مساله اساسی تولی وتبری است امربه معروف یک فعل وعمل است وهر فعل ورفتاری بر اساس عقیده واندیشه ای شکل می گیرد واتفاق می افتد.

 وریشه واساسی که در درون مومن براساس آن امر به معروف ونهی از منکر اتفاق می افتد تولی وتبری است تولی به معنای دوست داشتن حق واهل حق وتبری دشمنی با باطل واهل باطل است و تولی وتبری که از مبانی اعتقادی شیعه است در کنار هم هستند.

 یکی برای جذب حق ودیگری دفع باطل است وفرد وجامعه ای روبه اصلاح ورشد می اورد که در آن واحد دارای دونیرو وقوه  باشد که از سویی حقایق را طلب کند وبه آن روی اورد واز سوی دیگر از باطل دوری کند و کسی اقدام به امربه معروف ونهی از منکر می کند که دردلش محبت به حق وانزجار از باطل وجودداشته باشد.

 بنابراین برای اجرا وپیاده ساختن اصل امربه معروف باید در شکل گیری وتقویت محبت به حق ودشمنی به باطل کوشید وازآنجا که دوستی ودشمنی که امرقلبی است خود متفرع بر امر اندیشه ای است یعنی ابتدا معرفت نسبت به حق ویاطل باید در ذهن وفکر حاصل شود تا به دنبال معرفت حب وبغض شکل گیرد.

 ومهم ترین کار شیاطین انس وجن همین است که درمرحله شناخت حق از باطل ومعروف از منکر اختلال کند ومعروف را منکر ومنکر را معروف جلوه دهد واز مبدا وسرچشمه آب را گل آلود کند وراه اصلاح را سد نماید ترویج شبهات دینی وتضعیف معارف دینی همه مقدمه ای است برای این که محبت درونی نسبت به حقایق وغیرت قلبی در دفع باطل را از میان بردارد .

بنابراین برای تقویت امربه معروف باید مبانی آن را ساخت ولذاقبل از عامل اجرایی وعملی وبه عوامل فکری وفرهنگی واعتقادی پرداخت ومدرسه ودانشگاه ورسانه های مکتوب وشنیداری ودیداری واینترت وامثال آن در این حوزه قرار می گیرند امروز رسانه ها افکاررا شکل می دهند وفکرها مولد عمل هستند.

 وغفلت از این موضوع حب وبغض ها واعمال را به سمتی که مطلوب دشمنان است سوق خواهد داد اگر از تعلیم وتربیت وفرهنگ غفلت کنیم وبعد بخواهیم با امربه معروف مشکل را حل کنیم تلاش بیهوده کرد ه ایم.

 پیامبر اکرم (ص)قبل از بیان احکام ودستورات عملی به تحکیم اعتقادات پرداخته است لذا می بینیم آیات مکی که درابتدا بعثت پیامبر اکرم نازل شده غالبا تکیه بر توحید ومعاد که امور اعتقادی است دارد چراکه تا اعتقادی در قلب راسخ نشود اعمال متناسب با آن اتفاق نمی افتد.

 وامروز هم راه همان است در دنیا وفضایی که از هر طرف شبهه وانکار وتردید نسبت به مبادی القائ می شود ورسانه های خودی نیز در غفلت هستند یا ناخواسته در مسیر دشمنان حرکت می کنند طبیعی است که شناخت معروف ومنکر دشوار خواهد شد وحب وبغض متناسب باآن پدید نمی آید .

واصل امربه معروف نیز معطل می ماند وقتی بازی وسرگرمی اصل شد وساعت ها وقت وبودجه های کلان صرف آن شد این در واقع تبدیل منکری به معروف است البته اصل بازی در جای خود منکر نیست اما هدف وهمه زندگی شدنش منکر است که رخ داده است.

 اگر به جای علم مدرک معیار گزینش ومقبولیت شد ونفس داشتن مدرک از هر راه وسیله ای مطلوب گشت آن گاه راه برای تقلب وجعل وامثال آن گشوده می شود ومنکرات مسلم درجامعه جاری وساری خواهد شد اگر از عدم اختلاط زن ومرد مسلمان گفتیم اما در رسانه وسیما وسینمای کشور هیچ اهمیتی به آن ندادیم .

در واقع با زبان عمل منکرات را معروف جلوه داده ایم وقس علی هذا  بنابراین برای ورود به ساحت ولایت مومنانه وحیات طیبه که باعمود امربه معروف برپامی شود باید ابتدا مصالح کافی ولازم برای ساختن این عمودرافراهم کنیم مصالحی چون معرفت وشناخت حق ومعروفات ودوستی وحب به آنها وانکار وابطال منکرات وبغض به آنها


تاریخ : سه شنبه 91/9/28 | 7:47 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.