سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درایام میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)  هستیم کسی  که زندگی وحیاتش آن قدر عظیم وپر تاثیر وبی بدیل بود که بعداز گذشت قرنها هنوز عقلها وجانها در حیرت آن وجود مقدس ومتعالی  هستند وبه تعبیر زیبای حافظ 

           کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود      که عقل بی خبر افتاد و علم بی حس شد

والبته بزرگترین میراث برجای مانده از آن عزیز قرآن عظیم است که سخن خداوند متعال است که با واسطه او به دست مارسیده است واین کتاب اعجاز آمیز آن قدر ذوابعاد وسترگ است که قرنهاست چشم ودل وعقل فرهیختگان را خیره خود کرده است

واین کلام آن قدر شکوهین است که کافران سحرش می خواندند ومومنان وعالمان معجزه متعالی می‌دانندش وقرنهاست که درباره آیه آیه آن سخن وتفسیر وتاویل می رود وهمچنان رازهای بسیاری از آن ناگفته مانده است

 واز آنجا که خود قرآن مومنان را به تدبر دراین متن متین ومتعالی می خواند تفکر درباره قرآن نه تنها ممنوع نیست بلکه از بزرگترین عبادات است واهل بیت پیامبر به عنوان شارحان وحافظان اولی واصیل قرآن خود راهها ی این تاملات را برروی مشتاقان گشوده اند

و این که پیامبر اکرم (ص) قرآن واهل بیت را دو یادگار گرانبهای خود خواند از همین روی بود که فهم این کتاب ناب بدون یاری گرفتن از مخازن علم الهی یعنی اهل بیت میسور نیست

 و نکته کلیدی همین  است که هر کس بخواهد خارج از هدایت اهل بیت در وادی فهم ودرک قرآن پای نهد گرفتار راهزنان خواهد شد وبه جای راه یافتن در ساحت قرآن در وادی توهمات خود ساخته خواهد افتاد ومعنای دقیق تفسیر به رأی تحمیل توهمات ونظرات خود بافته وخارج از هدایت اهل بیت بر قرآن است

واین مساله همواره درتاریخ علوم اسلامی کم وبیش بوده وچه بسا برخی به ظاهر عالمان وعارفان ومفسران دراین دامها افتاده اند و امروز هم برخی از موضع روشنفکر دینی وتحلیل زبان قرآن طراح نظراتی شده اند که به روشنی پیداست نسبتی با حقیقت قرآن وپیامیر اکرم (ص) ندارد

 وآخرین آن ادعای رویا بودن قرآن و وحی پیامبر اکرم (ص) است مدعی این ادعا که ابتدا قرآن را بشری و برخوردار از ضعف ونقص های زبان بشری دانست حال ادعای دیگری مطرح کرده که قرآن نه زبان بیداری بلکه زبان خواب است

وآیات الهی خوابهای پیامبر هستند که به جای تفسیر احتیاج به تعبیر دارند درباره اصل این ادعا چند نکته قابل توجه است که به برخی دراین نوشته اشاره می کنیم .

 اول این که متاسفانه طراح این ادعا همچنان گرفتار قیاس باطل است  و اگر قبلا قرآن را با شعر وامثال آن مقایسه می‌کرد حال آن را با خواب های انسانی قیاس می کند و نمی خواهد از این پندار خارج شود که ساحت وحی ومقام عصمت وزبان قرآن ساحتی ویژه وغیر قابل مقایسه با فضاهای معمول بشری است

 که اگر چنین نبود دیگر عظمت وقداست وجاودانگی  برای پیامبران وخصوصا پیامبر خاتم وقرآن این معجزه الهی  نبود دراین جا سخن حکیمانه مولوی که محبوب این روشنفکر هم هست را به ایشان یادآوری می‌کنیم

                            کارپاکان را قیاس از خود مگیر         گرچه باشد درنوشتن شیر وشیر

نکته دوم خبط وخطایی است که در نظرات قبلی ایشان نیز مشهود بود که به جای آن که خود و دیگران را ترغیب به ارتقای شخصیت وجودی خویش  کرده و بر تلاش برای کنار زدن حجابهای بشری درفهم قرآن تکیه کند که به تصریح قرآن راه آن تزکیه وطهارت است که فرمود (لایمسه الا المطهرون )

و به جای توجه به این نکته که ما باید خود را و فهم وعقل و قلب خود را بالا تر بریم تا به ساحت قرآن نزدیک شویم  دوباره رو به تنزل مقام قرآن و پیامبر اکرم (ص) آورده است و به خیال قابل فهم تر کردن قرآن ادعای به شدت علیل  رویا بودن قرآن را مطرح کرده و قرآن را خواب پیامیر دانسته است

 و ازاین نکته ساده غفلت ورزیده که قرآن عزیز تنها یک کتاب نیست بلکه اعجاز الهی است و راه یافتن به باطن آن علاوه بر اندیشه وعقل به ایمان وقلب سلیم وعمل صالح واز همه مهم تر پیوند با استوانه های ایمان و کسانی که دارای علم قرآنی ولدنی هستند یعنی اهل بیت علیهم السلام دارد

و سنجیدن قرآن این کوه باعظمت وپراز معادن مختلف معنا وعلم با ترازوی خرد خرد شخصی یک خامی  وخوش خیالی بیش نیست و به تعبیر مولوی

                                چون نگنجد او به میزان خرد            ترازوی خرد را بردرد

سوم اگر همه قرآن رویاهای پیامبر است همان طور که ایشان مدعی است پس آنچه که درقرآن درباره زمان پیامبر آمده  مثل محاجه با مشرکان و جهاد با کافران و عتاب و خطاب با منافقان ودهها اتفاق و رخدادی که قرآن از آن سخن می گوید که مربوط به زمان پیامبر اکرم (ص) است نیز همه خواب و رویاست

و پیامبر در رویا جهاد و انذار و  انفاق و حج و... کرده ! و خوابی است که خیل عظیمی از مردم عصر ایشان در این خواب هستند ! و دراین خواب زندگی می کنند!  براستی از این ادعا سخیف تر می‌توان یافت .

این نکات درباره اصل ادعا بود و انشاالله درنوشته دیگر به نقد ادله ایشان خواهیم پرداخت

Analogy cancel

 Drayam Khtmi Mrtpt attended the birth of Mohammed Mustafa (r) Hustam Xie Ke Zndگa and Ann Haach great deal Oپr impact of alternative lobby iPod Ke Baadaz گzst Hnoz her mind and her century commissions der baffled that the presence of a holy and bumptious Hustnd expression and has maintained Zibaa

           
Krschmh to Sharabi by lovers پamoud Ke news Avtad my mind and my knowledge of tightness

And so fucking Bozorگtren legacy Bergaa Mande BL Anne Aziz Quran great AST Ke Preheat Khaddaond transcendent AST Ke Ba mode or by dest Marsidh AST Wayne Book Ijaz Ames Anne amount Zuavad and Strگ AST Ke Qrnhast چhm Waddell and mind Verhechtگan Ra finest Khod Cardh AST

Wayne "s words as much as Ann Hkohen AST Ke Mai Ccaffran Sharc Juandnd and Momenan and scientists miracle bumptious Medanandash and Qrnhast Ke Derbarh AA Ann Preheat the interpretation and the interpretation of Mae Rudd and Hmچnan Razhaa Bseara BL Ann Naگvth Mande AST

 
Parallel Anja Ke Khod Quran Momenan area by managing Drain board solid and bumptious Mi Juand thinking Derbarh Quran NH Tnea forbidden NIST Blleke BL Bozorگtren worship AST and of the household پaambr title tags Harhan and Hafezan first and original Quran Khod Rahaa in Wayne Reflections ra Brroa Mstacan گhodh Land

Wayne and Ke پaambr Akram (r) the Koran and of the household ra de Aadگar گranphai Khod Juand BL Hemin Roy iPod Ke understand where Knapp book without Jari گrvatn BL stores prescience mean the household of Mysore NIST

 
And joke Clyde Hemin AST Ke tomcat pussy Bjuahd outside BL Hidayat folks house der Valley understand and Derek Quran Pi bosom گrvatar Rahznan Juahd strain and has Jay Rah Aavcn der Saan Koran der Valley suspicions Khod Sachth Juahd Avtad and Menay accurate interpretation of its opinion download suspicions and looks Khod Pavth and outside BL Hidayat household of righteousness Quran AST

Wayne issue Hmuarh Drtarich Science Islamist km and Bish Bode Oچh confusion Brge by Zahir scientists and Arefan and Mvsran Darren Damha Avtadh Land and Emrouz are Brge BL placement Rochnevkr religious and analysis Zaban Quran Tarah my looks stretched Land Ke by Roshni پadast ratios Ba Haqiqat Quran and پyamir Akram (r) Ndard

 
And the other Ann Adai Roya Boden Koran and inspired پaambr Akram (R) AST Prosecutor Wayne Adea Ke staring Quran ra human and Brkhurdar BL weakness and lack of human Hai Zaban Dunst if Adai Daگra excretory Cardh Ke Quran NH Zaban Zaban Bydari Blleke Juab AST

The verses of God Juaphai پaambr Hustnd Ke Jay interpretation of the term by the need Darend Derbarh out where Adea چnd joke went AST met by Ke Brge Darren Nosth signal Mai Kanem .

 
First Wayne Ke Mtasfanah Tarah Wayne Adea Hmچnan گrvatar measure void AST and Aگr previously Quran Ra Ba hair and the likes of Anne Comparison Maikard event that Ra Ba Juab High humanitarian measure MI Canada and Enrich Juahd BL Wayne پndar outside CHAUDES Ke Saan inspired and serves as Ismat and Zaban Koran my name and Aژh and non Comparison Ba Vdahay applicable human AST

 
Ke Aگr چnin Npod Enterprise other and how great Kdast and Jaodanگa Bray پaambran especially پaambr ring and the miracle of the Qur"an where God Npod Darren Ja Preheat Gamana Molloy Ke lovable Rochnevkr Where are the HST area by Ishan Aadaora Miknim

                            
Carپakan area measure Az Khod Mگar گrچh strongest Drnostn ??Cher and Cher

JOKE Dom mess and Khtaaa AST Ke der glances tribal Ishan Nez proven iPod Ke Jay Ann Ke Khod and Daگran Ra cajole him Artqaa characte and Judy Khuyh Cardh and Barr evanescence Bray Canar Zdn Hjaphai human Derfhm Quran hospice Canada Ke him permission Quran Rah Anne praise and Thart AST Ke Vermod ( touch only the purified )

And Jay directed by Wayne joke Ke what Bade Khod Ra and understanding of the mind and heart of Khod Ra Bala seen Prem Ta by Saan Quran Nzdek Chwimm Twine Roe him down shrine Quran and پaambr Akram (r) veins AST and its imagination met understand seen Cardn Quran Adai attracted by the queer Roya Boden Quran excretory Cardh Ra and Ra Quran Juab پyamir Dansth AST

 
And Azaan joke Plain overlooked and Rzadh Ke Quran Aziz Tnea Iike book NIST Blleke Ejaz Elahi AST and Rah Aavcn by the soles of a bonus Barr Andishe and mind by faith and a healthy heart and good work parallel main concern is important seen پiond Ba Astoana Hai Iman and clothed me with Ke Darai aware of Quranic Denny Hustnd means the household peace be upon them Dard

Sngidn Quran and Wayne Koh Baazmt پraz and various metals with us and taught Ba Trazhoy Khrd Khrd personal Iike crude and fanciful Khosh Bish NIST and its expression Molloy

                                
چon Nگnagd or its balance Khrd Trazhoy Khrd Ra Prederd

Som Aگr main concern Quran Ruyahaa پaambr AST Hamman developed Ke Ishan prosecutor AST پs Anچh Ke Driqran Derbarh time پaambr standing like argument Ba Musharkan and Jihad Ba Ccaffran and reproach and speech Ba Manafaqan and Dhaa agreement and Rhaddada Ke Quran BL Ann Preheat Mi گoad Ke pegged him anytime پaambr Akram (R) AST -Nez and his main concern Juab Ruyast

Dr. Roya and پaambr Jihad and warning and spending and Ag and ... Cardh ! AST and vats Ke Khel Azimi BL Mardam era where Ishan der Juab Hustnd ! Drain and Juab Zndگa Mi canand ! Prasta BL Wayne Adea ridiculous seen Matawan Yafit .

Where jokes Derbarh continued Adea iPod and Anchaallah Drnosth Enterprise other guides criticism by Ishan Juahim پrdacht

 

 


تاریخ : جمعه 92/10/27 | 11:18 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.