سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی انسان مدرن دارای  شاخصه هاو عوارض مختلفی است که دراین نوشته به برخی عارضه های منفی آن اشاره می کنیم

1-اولین ویژگی بارز زندگی انسان مدرن وفور اسباب وآلات و وسایل مدرن وبه نوعی انباشته شدن زندگی از ابزار و وسایل متعدد و متکثر مدرن است  امروز خانه ای نیست که حداقل نزدیک بیست وسیله ریز ودرشت مدرن درآن نباشد

 از تلویزیون ویخچال تا کامپیوتر وموبایل وغیره وسایلی که حد وجودیشان درسطح شی بودن است  و این  مساله دمخور شدن انسان با اشیاء را به همراه داشته و دور شدن از انسان های دیگر وطبیعت وموجودات طبیعی را

ولازمه آن هم ذات پندای انسان واشیاء وتنزل وجود ی اوست وانسان در انس زیاد با اسباب ناخواسته خودرا نیز در حد ابزار می بیند و می شناسد و این تنزل ذلیلانه ای را  در وجود اورا پدید می آورد واورا  بخصوص از احساس وعواطف تهی می کند

2- ویژگی دوم دنیای مدرن مصرفی شدن هر چه بیشتر خصوصا در جامعه شهری است به گونه ای که انسان مدرن همه نیازهای خودرا از بیرون وبا پول تهیه می کند از آب ونان گرفته تا سایر نیازهای رفاهی وتفریحی وغیره را که این مساله چند عارضه را به دنبال دارد

اول خالی شدن انسان مدرن از خلاقیت وفعالیت است انسان مدرن به جای آنکه نیازهای حتی ساده خودرا با فکر وقدرت وکار خود برآورده سازد با پرداخت پول مرتفع می سازد بنابراین انسان مدرن فردی مصرف محور ومنفعل وغیر مبتکر است

عارضه دوم این که پول جای عواطف انسانی وتعاون وهمکاری وهمدلی وهمراهی را گرفته است اگر در دنیای سنتی انسان محور زندگی بود وانسان ها به کمک هم آن هم کمک انسان دوستانه وعاطفی غالبا حاجات خودرا برآورده می ساختند امروز جای انسان را پول وابزار گرفته است

واین موضوع عوارض منفی بسیار از جمله دوری انسان ها از هم واحساس غنای کاذب نسبت به هم و فراموشی همدیگر و درنتیجه فراموشی خودانسانی واجتماعی  را به دنبال داشته است

3-سومین ویژگی بارز دنیای مدرن تسلط رسانه های سرگرم کننده بر زندگی افراد وجوامع است دردنیای مدرن انسانها دائما در معرض تهاجم نرم رسانه هاهستند و این هجوم رسانه های تصویری وشنیداری جای جای ذهن وقلب ودرون آنهارا تسخیر کرده وخلوت وسکوت را از او گرفته است

انسان دنیای مدرن ذهن وضمیرش در خانه وخیابان وحتی بیابان  مشغول انواع سرگرمی هایی از جنس فیلم وتصویر وموسیقی وامثال آن است واین موضوع یک خود بیگانگی مفرط را به وجود آورده است به گونه ای که اگر هم دغدغه ای داشته باشد آن را نیز رسانه تعریف ومشخص می کنند

فرصت تفکر فرصت کار خلاقانه را ازاو گرفته اند وهمان طور که غذای جسم اورا درازای دریافت پول برایش آماده کرده اند غذای روحش را نیز البته بیشتر از نوع کاذب آن را رسانه ها برایش فراهم ساخته اند

وبهتر بگوییم اورا دچار نوعی تخدیر واعتیاد کرده اند که حتی به غذاهای اصیل روحی  میل ورغبت نشان نمی دهد بلکه به دنبال سرگرمی وبازی وغفلت افزای است و لازمه آن خود فراموشی است

4- ویژگی چهارم عوض شدن جای بازی و واقعیت درزندگی است یعنی بازی برای انسان مدرن واقعیت شده وواقعیت فراموش شده است که البته این امر هم بیشتر با کمک ومدد رسانه ها رخ داده است

 لذا دردنیای مدرن الگو ها هم بیش از آن که از زندگی های واقعی وشخصیت های درون زندگی ها انتخاب شوند از دنیای بازی وبازیگری برگزیده می شوند لذا بازیکن فوتبال وبازیگر سینما قهرمان دل بسیاری از انسانهای عصر مدرن می شوند 

 ولازمه  آن دور شدن از واقعیت ها وحقایق وفراموش کردن مسائل ومراحل مهم وجدی که انسان در طول حیات دنیوی واخروی با آن روبروست از مسئولیت های بشری نسبت به همدیگر   تا موضوعاتی چون معاد وبرزخ وقیامت

بنابراین انسان مدرن عاطفه وعقل و واقع بینی او بشدت درمعرض خطرات ویرانگر عصر جدید ومدرنیته است وعوارضی که به برخی از آنها اشاره کردیم به سختی اورا ناخوش احوال  و به نوعی بیمار ساخته است

وبرای برون رفت از این وضعیت اولین وفوریترین نیاز باور به بیماری ودرک درد خویشتن است وبه تعبیر عرفاو علمای اخلاق قدم اول یقظه وبیداری است که اگر این درک عمومی شود امید به یافتن درمان و شناختن راه خروج از بحران بیشتر خواهد شد


تاریخ : پنج شنبه 93/1/28 | 12:28 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.